REGULAMIN PARKINGU MEGA GDAŃSK (dalej „Regulamin”)


§ 1

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady i warunki korzystania z parkingu, zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 197/199 w Gdańsku, zwanego dalej „Parkingiem Mega”.
 2. Parking Mega jest płatny, dozorowany, czynny całodobowo.
 3. Parking Mega jest przeznaczony wyłącznie dla samochodów osobowych i dostawczych.


§ 2

Ilekroć w Regulaminie użyte zostają poniższe słowa pisane z dużej litery, rozumie się przez nie:
 1. Użytkownik Parkingu Mega - osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu Mega (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu. W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się właściciela pojazdu;
 2. Miejsce parkingowe - wydzielona specjalnymi oznaczeniami pionowymi i poziomymi powierzchnia na terenie Parkingu Mega przeznaczona na parkowanie pojazdu;
 3. Doba parkingowa – czas 24 godzin zegarowych od momentu wjazdu pojazdu na teren Parkingu Mega (np. wjazd Pojazdu o godz. 15:00, wyjazd do godz. 15:00 następnego dnia).
 4. Opłata parkingowa – należność uiszczania przez Użytkownika Parkingu Mega za korzystanie z Miejsca parkingowego, zgodnie z obowiązującym cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, wywieszonym przed wjazdem na teren Parkingu Mega, przy wyjeździe, jak również na stronie internetowej pod adresem www.holiday-parking.pl
 5. Pojazd – samochód osobowy lub dostawczy.
 6. Zarządca - Dariusz Andrzejewski, ul. Słowackiego 197/199, 80-298 Gdańsk


§ 3

 1. Poprzez wjazd na teren Parkingu Mega Użytkownika Parkingu Holiday następuje zawarcie przez Użytkownika Parkingu Mega z Zarządcą umowy najmu Miejsca Parkingowego na czas postoju Pojazdu.
 2. Każdy Użytkownik Parkingu Holiday poprzez wjazd na teren Parkingu Mega wyraża zgodę na warunki Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu i uiszczenia Opłaty parkingowej przez Użytkownika Parkingu Mega z Parkingu Holiday.
 4. Poprzez pozostawienie Pojazdu na Parkingu Mega Użytkownik Parkingu Mega nie zawiera z Zarządcą umowy przechowania pojazdu w rozumieniu art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego, ani żadnej innej umowy, która zobowiązywała Zarządcę do sprawowania pieczy nad Pojazdem Użytkownika Parkingu Mega


§ 4

 1. Na terenie Parkingu:
  a) obowiązują zasady ruchu Pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 nr 108, poz. 908 ze zm.),
  b) zabronione jest parkowanie Pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania,
  c) obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h,
  d) obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu Pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia, jak również Pojazdów z naczepami i przyczepami.
 2. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; Użytkownik Parkingu Mega zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.
 3. W czasie postoju na Miejscu parkingowym zabronione jest pozostawianie w Pojeździe zwierząt.


§ 5

 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.), zniszczenia lub uszkodzenia Pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu Mega, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
 2. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących Pojazdów pozostawionych i poruszających się, oraz osób korzystających z Parkingu Mega
 3. Za szkody powstałe na terenie Parkingu Mega w wyniku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu odpowiada Użytkownik Parkingu Mega.


§ 6

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Parkingu Mega postanowień Regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego postanowieniami Regulaminu, w tym usunąć Pojazd z Parkingu Mega na koszt i ryzyko Użytkownika Parkingu Mega.
 2. Użytkownik Parkingu Mega odpowiada za szkody wyrządzone Zarządcy, w szczególności za zanieczyszczenia parkingu, szkody spowodowane przez Pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z Miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu, oraz szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkownika Parkingu Mega lub osoby mu towarzyszące. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić zaistniałe szkody Zarządcy natychmiast bez wezwania, najpóźniej przed opuszczeniem Parkingu Mega.
 3. Użytkownik Parkingu Mega we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.


§ 8

Rezerwacji parkingowych dokonuje się bezpośrednio u pracownika Parkingu Mega, telefonicznie lub online. Osobami upoważnionymi do pobierania Opłaty parkingowej oraz kontroli dokumentów Użytkowników Parkingu Mega są osoby uprawnione przez Zarządcę.


§ 9

Na terenie Parkingu Mega zabronione jest:
 1. palenie tytoniu, używanie otwartego ognia, jak również spożywanie alkoholu;
 2. parkowanie na drodze dojazdowej lub w sposób utrudniający korzystanie z Parkingu Mega innym Użytkownikom Parkingu Mega;
 3. poruszanie się Pojazdem, jak również przebywanie osób na terenie Parkingu Mega w celu innym niż dojazd do Miejsca parkingowego lub wyjazd z Parkingu Mega
 4. zaśmiecanie,
 5. niszczenie urządzeń,
 6. naprawianie, mycie i odkurzanie Pojazdów, jak również wymiana lub uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, w szczególności takich jak płyny chłodzące, paliwa lub oleje;
 7. tankowanie Pojazdów;
 8. parkowanie Pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi wycieki
 9. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
 10. działanie w sposób niezgodny z przepisami BHP i PPOŻ,
 11. zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu Mega, w tym prowadzenie handlu oraz innych czynności usługowych lub komercyjnych bez zgody Zarządcy.


§ 10

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania i korzystania z Parkingu Mega należy zgłaszać do Zarządcy za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail: rezerwacje@holiday-parking.pl, lub drogą tradycyjną: Parking Mega, ul. Słowackiego 197/199, 80-298 Gdańsk.


§ 11

Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2015Price list

Days

Special
prices

Online
payment

1 100 PLN 100 PLN
2 105 PLN 105 PLN
3 115 PLN 115 PLN
4 125 PLN 125 PLN
5 135 PLN 135 PLN
6 145 PLN 145 PLN
7 165 PLN 160 PLN
8 175 PLN 170 PLN
9 180 PLN 180 PLN
10 190 PLN 190 PLN
11 200 PLN 200 PLN
12 205 PLN  205 PLN
13 215 PLN  215 PLN
14 225 PLN 220 PLN

Over 14 days individual prices.
 
Aplikacja NaviParking Parking lotnisko Gdańsk - Parking Holiday

Oficjalny parking ITAKA

Jesteśmy oficjalnym parkingiem Biura Podróży ITAKA.
Zawsze aktualne oferty last minute na www.itaka.pl

Partner biura OASIS TOURS

Jesteśmy partnerem Biura Podróży OASIS TOURS.

Zawsze aktualne oferty last minute na http://www.oasistours.com.pl

Partner biura TUI Centrum Podróży

Jesteśmy partnerem biura TUI Centrum Podróży.

Zawsze aktualne oferty last minute na http://tui.pl

Polub nas na Facebooku!